Sitemap · Intranet

Referat fra Generalforsamling i Brønderslev Familie og
Firma Idræt den 25. februar 2013 kl. 19.30 på Centret i Molsgade

Dagsorden:

1.    Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

2.    Valg af dirigent

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.    Indkomne forslag

a.    Ændringer af vedtægter,

6.    Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer

7.    Godkendelse af næste års budget.

8.   Valg i henhold til vedtægterne. På valg er:

a.    Kasserer Conni Pedersen modtager ikke genvalg

b.    Grethe Brander og Hanne Thomsen modtager genvalg

c.    Valg af ny økonomiansvarlig.

9.    Eventuelt

Bilag    a. Bestyrelsens skriftlige beretning

           b. Forslag til budget 2013.

Ad pkt.1    36 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

Ad pkt.2    Formanden bød velkommen og foreslogMorten Bruun Jacobsen som dirigent.

Morten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

Ad pkt.3    Formanden aflagde bestyrelsens beretning, og startede med at takke Tour de Pedal-udvalget for den flotte genstart af aktiviteten. Desværre har vi i 2012 måttet sige farvel til skydning og beach-volley. Som en ny aktivitet vil vi tilbyde beachminton. Banen hertil vil blive anlagt på den eksisterende beach-volleybane. MJ-byg har givet tilsagn om at stille bemandede maskiner til rådighed for arbejdet.

Formanden rettede en tak til Centerudvalgets medlemmer for at yde en stor indsats med vedligeholdelse af området. Han fremsatte et forslag om, at man kunne fastsætte en ugentlig arbejdsdag. 

Niels Ove efterlyste flere og gerne yngre ledere i udvalgene.

Foreningens har et samlet medlemstal på små 900, incl. Deltagerne i Tour de Pedal. Der har været et lille fald i kontingentbetalende medlemmer, hvilket kan ses på indtjeningen, så en medlemstilgang er ønskelig. 

Der har været arbejdet hårdt på at få foreningens økonomi rettet op. Det er nu lykkedes på grund af en låneomlægning, så vi bevæger os i den rigtige retning, men skal fortsat være sparsommelige. 

Den bedre økonomi giver plads til at iværksætte nogle af de udskudte forbedringer af Centret.

Det er nødvendigt, at finde indtægter ud over kontingentet for at få overskud. Badmintonafdelingen har i 2012 måttet betale en halleje til kommunen, som er ca. dobbelt så dyr som normalt. Dette undersøges nærmere. 

Sammenfatningen er, at vi i 2012 på kort sigt har fået styr på økonomien og har fastholdt medlemstallet, men vi mangler ledere og nye indtægtskilder. Bestyrelsen vil arbejde på at gøre 2013 til et endnu bedre år.

Elmer Østergaard uddelte ros til lederne og der blev fremsat forslag om, at vi eventuelt kunne få hjælp til det praktiske af kontanthjælpsmodtagere, men det er ikke muligt, da vi ikke har fast bemanding på Centret.

Et andet forslag var gadefodbold, som tidligere var en stor aktivitet, men også her mangler vi ledere.

Formanden oplyste, at han har aftalt møde med en kontaktperson, som er interesseret i at benytte vores areal til paintball-bane. 

Christian Schmidt fortalte, at han er i gang med at stable et loppemarked på benene til afholdelse først i april måned. Endvidere har han fået tilsagn fra flere håndværksmestre om sponsorater i forbindelse med forbedringer af centret, og har samlet fået tilsagn til en værdi af ca. 50.000 kr.

Angående renovering af sal og køkken vil der blive ansøgt om støtte fra Ø.Brønderslev Sparekasses Fond. 

Formanden oplyste, at datoen for standerhejsningen er
fastsat til lørdag den 27. april. 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad pkt.4 Revisoren gennemgik det omdelte regnskabet, og gav en grundig redegørelse. Resultatet viser et underskud på 59.463 kr inkl. Renter og afskrivning, men med et overskud på driften på ca. kr 2000,00, hvilket er en klar forbedring i forhold til 2011. 

Regnskabet er efter forskrifterne og blev enstemmigt godkendt. 

Ad pkt.5    Formanden har tilrettet og forenklet   de   eksisterende vedtægter.

Ændringsforslagene, der er godkendt af DFIF, drejer sig om tilretning af foreningens navn og klarere regler for udvalgenes etablering og arbejde. Kontingentændringer skal fremover fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Kassererjobbet skal fremover varetages af en økonomiansvarlig med hjælp fra revisor. Kommende års budget
fremlægges til orientering. 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

Ad pkt. 6   Kontingent for passive medlemmer er uændret 125 kr.

Ad.pkt.7    Budgettet for 2013 blev fremlagt af formanden.

I budgettet indgår opstart af beachminton. Indkøb af rekvisitter beløber sig til ca. 5000 kr, som modsvares af tilskud fra DFIF på 4000 kr.

I budgettet er medtaget, at vi som noget nyt eventuelt vil prøve at afholde 2 sæsonstarter, én om foråret og én om efteråret. 

Foreningens forsikringer er dyre og vil blive gennemgået i marts måned med en repræsentant for Topdanmark, med henblik på at finde besparelser.

I budgettet er kun medtaget drift. Udgifter til nye projekter er ikke med, så vi har stadigvæk et rådighedsbeløb. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning. 

Ad pkt.8 I forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer orienterede formanden om bestyrelsesarbejdet og opgaverne for de forskellige poster, herunder en uddybende beskrivelse af opgaverne for den regnskabsansvarlige.

Kirsten Fonager blev valgt som regnskabsansvarlig Grete Brander blev genvalgt som næstformand. Hanne Thomsen blev genvalgt som sekretær

Ad pkt.9    Formanden takkede udvalgene for indsatsen i det forløbne år.


Der blev fremsat en klage fra petanque, som plages af undeefterladenskaber til trods for de opsatte skilte.

Jens Nielsen fremsatte en tak til bestyrelsen for veludført arbejde og for at have opnået et medlemstal tæt på 900. Han gik ind for væsentlig forhøjelse af kontingentet. 

Med hensyn til det planlagte loppemarked oplyste Christian Schmidt, at effekter kan opbevares hos ham i omklædningsrummet, og han vil sørge for, at resterne, som ikke bliver solgt, vil blive afleveret til genbrug.

Der blev spurgt, om vi kan spare på annoncering, men vi benytter kun annoncering, når det er nødvendigt så som indkaldelse til eneralforsamlingen.


Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet.