Sitemap · Intranet

 

Download!

Beretning 2012.    Reff. 2012.    Budget 2012.

 

Beretning

Generalforsamling, BFFI, 27. februar 2012

1.     Aktiviteter

I forbindelse med budgetlægning 2011havde vi en svag hensigt om, at vi

·        Kunne fastholde det aktivitetsniveau vi havde i 2010

·        At vi ville arbejde henimod en med medlemsfremgang

Med hensyn til de aktiviteter vi udbød i 2011 kan vi konstaterer, at vi måtte sige farvel til svømning grundet manglende tilslutning, til gengæld lykkedes det at få genopstartet Tour de Pedal, så vi kan vel godt hævde, at vi kom i mål med vores hensigt. Vi kan stadig udbyde et varieret udbud af aktiviteter, der opfylder vores målsætning om idræt, motion og samvær.

Som nævnt havde vi et håb om, at vi i 2011 kunne øge antallet af medlemmer. Her må vi konstatere, at dette håb ikke helt er blevet opfyldt, vi har dog kunnet spore en svag ekstra tilgang, og tager vi så også Tour de Pedal deltagerne i betragtning, så kan vi vel tillade os at vurdere området som lige akkurat godkendt, men ingen tvivl, vi havde gerne set en god fremgang af antal medlemmer, så der er fortsat plads til forbedring. En forbedring, der vel også har sin rod i de problemer, vi oplever med at finde personer, der vil og kan gøre en ekstra indsats.

 

2.     Ledere

Jf. vores hjemmeside er der i alt tilknyttet BFFI ca. 40 personer, der har indvilliget i at gøre et frivilligt stykke arbejde til gavn for foreningen, det er ca. 10 % af foreningens medlemmer. Så det er vel ikke så ringe endda. Af disse har flere dog mere end et job, så reelt er tallet noget mindre, og så synes det ikke mere så flot. Vi må også erkende, at vi mangler personer, der med ildsjæl, kan sætte ekstra fokus på BFFI, og på de mange muligheder, der findes i området på Molsgade i dels de aktiviteter vi har, dels været med til at "opfinde" nye.

 

I en forening med ca. 400 medlemmer må der være muligt, at der går personer med et uudnyttet lederpotentiale i vores forening. En særlig appel skal lyde til vore mange medlemmer i badminton, der må være medlemmer, der som nævnt vil og kan give en hånd med. Vi har nu i flere år kørt med kun et udvalgsmedlem til at "passe på" de ca. 100 der nyder gavn af aktiviteten. Ligeledes har dette ene udvalgsmedlem ved årsmødet kunne konstatere, at ingen mødte op. Det er da ikke godt nok. Vi skal have fundet et nyt udvalg til næste sæson, så derfor en opfordring til medlemmerne om at stille op, og være med til at videreføre denne gode aktivitet.

 

3.     Administration og drift

Dette område hører jo primært under bestyrelsens direkte ansvar, hvorfor overskriften lige så vel kunne være "bestyrelsen". Området kan vel deles op i f.eks. disse to hovedområder:

·        Økonomi til drift af foreningen

·        Udvikling af foreningen

For at starte med sidstnævnte, så gennemførte vi i forsommeren to udviklingsmøder, hvor mange af vore udvalgsmedlemmer i tværgående grupper behandlede en række emner, som hver i sær kunne bidrage til en udvikling af BFFI. Der var vel ca. 20 store og små emner, der blev behandlet. På et efterfølgende møde i efteråret blev der så besluttet, at fokusere på to hovedområder, som alle var enige i var et problem for os:

·        Manglende synlighed

·        Vedligeholdelse i bredest forstand af centret

For at optimere områderne blev der nedsat

·        Et markedsføringsudvalg, med den opgave at skabe øget synlighed af BFFI, og det som vi kan tilbyde

·        Et centerudvalg

 

Begge udvalg vil have et godt grundlag at starte på i form af de drøftelser med mere, som blev gennemført i de tværgående grupper. Med hensyn til centerudvalget, har dette dog haft den ulempe, at der ikke har været økonomi til at gennemføre de ganske mange og prioriterede opgaver, centergrupper blotlagde. Men materialet er der, og kan anvendes.

Økonomi vil blive behandlet senere under overskriften "økonomi"

4.     Centret

Centret er på en gang vores største aktiv og vores største smertensbarn. Aktiv på grund af såvel areal og natur, og naturligvis også på grund af den værdi som vores center jo har. Modsat centret også et smertensbarn, fordi vi må erkende at bygningerne er nedslidte og mangler vedligeholdelsesarbejder på stort set alle områder, indvendigt og udvendigt. Dernæst måtte vi i 2011 sige farvel til kommunens klipning af græsarealerne. Et farvel der kom som et lyn fra en klar himmel og uden varsel. Det synes vi godt nok ikke var særlig pænt gjort af kommunen, og den begrundelse vi fik, var måske endnu ringere, nemlig

·        Vi vil ikke længere klippe arealer, der ikke er kommunal ejendom, og

·        Vi vil ikke klippe arealer der ikke anvendes til boldspil

 

Ingen af disse argumenter holder vist ved en nærmere granskning. Angiveligt modtog 7 foreninger i Brønderslev dette farvel til en service, som har været til glæde og gavn for foreningerne og ikke mindst deres økonomi. For os betød det en uventet udgift på ca. 50.000 kr. dels til græsslåning og del til køb af ny klipper, idet vi måtte anskaffe en sådan. Vi måtte nemlig erkende, at det at få græsset klippet ved ekstern og betalt hjælp ganske enkelt oversteg vores økonomiske formåen, og da vi konstaterede dette, blev aftalen stoppet og gode folk påtog sig opgaven at klippe hele arealet. Det er en stor opgave, bare det at komme hele arealet rundt, de store vidder og golfbanerne, tager tid, og i vækstsæsonen skal i det mindste banerne måske klippes to gange om ugen. Så det er vel forståeligt, at det ikke var varme følelser, der var fremtrædende for vore politikere i 2011. Vi håber de

 

besinder sig, og også erkender, at en forening som BFFI også kan have brug for en hjælpende hånd, vi er i forvejen ikke den forening i kommunen der tærer mest i kommunens budgetter. BFFI har nemlig reelt betalt kommunen 3376 kr. i 2011, svarende til forskellen mellem den baneleje vi har betalt, og den refusion vi har modtaget. Så reelt har kommunen altså ingen udgifter for BFFI set i forhold til de muligheder, der findes i Brønderslevordningen.

Vi skiftede i 2011 ud på inspektørpladsen. Det er vel i denne sag som ved mange andre sager, hvor der kommer nye medarbejdere, at der vil være en tilpasningsperiode for begge parter. Der har været problemer, men vi er overbeviste om, at vi vil få et godt og frugtbart samarbejde med den nye inspektør, og når centerudvalget kommer rigtigt i gang vil der også være en bedre kommunikation til rådighed, ligesom de forskellige arbejdsopgaver vil blive revideret.

Vi skal i 2012 arbejde med at skaffe kapital til gennemførelse af de opgaver som jo er synliggjort og prioriteret. Herom senere.

5.     Økonomi

Vi må desværre også i år konstatere et markant underskud. Det naturligvis ikke i sig selv tilfredsstillende. Vi har præsteret et underskud på driften på kr. 46.913 mod kr. 50.813 i 2010, så en lille forbedring kan vi da spore. Tager vi dernæst i betragtning, at vi som omtalt under Centret, har måttet acceptere markante uforudsete udgifter til bl.a. slåning af græs, ja så ser det ikke så ilde ud endda, så vi ville have nærmet os et pænt nul, dette er dog stadig ikke tilstrækkeligt til kunne indfri et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som tidligere omtalt. Efter afskrivning og renter er resultatet kr. 95.945 mod kr. 96.071 i 2010, så en lille, om end meget lille, forbedring kan da spores.

Vores gæld beløber sig jf. regnskabet til kr. 420.351 mod 466.365 i 2010, så også her er der tale om en forbedring.

 

 

Men når dette så er sagt, kan vi ikke fortsat drive en forening med underskud, det er indlysende. Vi kan ej heller fortsat drive en forening, der konstant er i bekneb for likviditet. Så derfor synes der umiddelbart at være behov for at arbejde på følgende 3 fronter:

·        At øge vore indtægter

·        At begrænse vore udgifter og

·        Undersøge muligheden for omlægning af gæld med henblik på at give luft i økonomien.

At øge vore indtægter kan ske gennem vore aktiviteter, så derfor må det være i alles interesse, at dette vil være et fokuspunkt i 2012.

At begrænse vore udgifter er nok en udfordring, der rykker, for vi må nok se i øjnene, at for at gøre dette på de tunge og væsentlige områder, så vil der være behov for investering i f.eks. energimæssige foranstaltninger, som vi jo lige nu ikke kan overkomme.

Den 3 handlemulighed, en låneomlægning, skal og bør vurderes nøje, derfor vil bestyrelsen også på denne generalforsamling fremlægge forslag med anmodning om forsamlingens tilslutning til optagelse af et langfristet lån med pant i ejendommen. Med en sådan beslutning kan vi i samarbejde med bank undersøge alternativer til den nuværende situation, hvor vi har en kassekredit i Nordea, en kassekredit, der stort set hele tiden er udnyttet.

a.     Administration og drift

Ser vi på området administration og drift, ser det umiddelbart ud til, at vi har brugt en hel del flere penge i år end forrige, noget af årsagen hertil skal findes i en anden opdeling af forsikring, samt også køb af EDB udstyr, hvor vi har fået 75 % af udgiften refunderet af DFIF, så reelt er der tale om en forbedring i forhold til 2010.

b.     Centret

Med hensyn til centret så kan vi se, at der i forhold til 2010 er en øget udgift, men i forhold til budget en besparelse på ca. 20.000, når vi udligner for en anden opdeling

 

af forsikring. Med andre ord, vi har været påholdende, men de penge vi har brugt er ikke brugt til det, vi gerne ville, men til græsslåning m.m., så helt godt er det jo ikke, vi ville hellere have kommet ud med samme resultat, men med en forbedring af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, altså slåning af græs er blevet prioriteret frem for vedligeholdelse af bygninger. Det har vi dog følt var rigtigt i den aktuelle situation, selvom situationen var påtvunget os.

c.      Aktiviteter

Vi havde en forhåbning om, at vi kunne opnå en fremgang på medlemssiden i 2011, det håb har vi ikke kunnet indfri, selvom vi dog kan spore en lille fremgang og selvom vi ikke let kan opgøre vore Tour de Pedal i antal medlemmer, idet der jo her er tale om deltagere, der betaler pr. løb. At vi ikke nåede de mål, vi satte os betyder også, at vi ikke nåede den indtægt, vi ville have nået. På de aktivitetsbestemte udgifter kan vi se, at målt imod 2010 har haft en betydelig mindre udgift, hvilket primært skyldes, at vi i 2010 fik nyt kæde på billardbordene, og at vi i 2010 havde en markant større udgift til baneleje, primært til bowling. I relation til budget er der et mindreforbrug på ca. 5000, hvilket skyldes tilbageholdenhed.Så selvom vi kommer ud med et markant underskud, synes der også at være  belæg for at sige, at arbejdet med at holde styr på finanserne i hele BFFI har været taget alvorligt, og det er nu ikke så ringe endda. Og så er det da også positivt at kunne fremvise fremskridt, om end små, i forhold til de omstændigheder, vi har ageret under, hvor andre har påtvunget os uforudsete og markante udgifter.

d.     Ledere

Vi har ikke praktiseret at "sætte pris" på vore ledere i økonomisk forstand, skulle vi forsøge, så kan det af regnskabet udledes, at vi har en udgift pr. leder på ca. 400 i løbet af en sæson, pengene fordeler sig til møder ca. 8000, kørsel ca. 3329 og kursus ca. 5329, hvoraf 75 % er refunderbar. Så vi kan vist godt konstatere, at vore ledere ikke er dyre i drift.

 

 

 

6.     Konklusion

2011 har desværre igen været et år, hvor økonomien har været i fokus, og hvor dette emne har optaget meget af det arbejde de mange frivillige har udført. Det er ikke lige det, vi ønsker os, vi vil gerne opnå en situation, hvor vi har overskud og kræfter til de opgaver, der jo er vores formål med foreningen, nemlig at fremme idræt, motion og samvær.

Når det så er sagt, så er BFFI stadig en forening med en fremtid, vi har godt 400 medlemmer, vi har et center med en ejendomsværdi på ca. 3 mio. Vi har gennem gruppearbejdet forrige år, et grundlag for det arbejde, vi alle synes skal i fokus.

Vi har formået, at klare os igennem et par svære år i strid modvind, så selvom vi ind i mellem hører, at vi lukker og slukker lige om lidt, så er der ikke noget om denne profeti, men korrekt er det, at også i 2012 står overfor nogle markante udfordringer, som vi da tror på, at vi i samlet flok også kan møde, sådan at vi kan aflevere en BFFI ved udgangen 2012 i fortsat bedring på alle områder

 

 

 Hent Beretning her!