Vedtægter

Opdateret: 21. marts 2019

Vedtægter for Brønderslev Familie og Firmaidræt
(Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. februar 2019)


§ 1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firmaidræt Initialer: BFFI.
Stiftelsesår og -dato: 24. marts 1952.

§ 2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Brønderslev kommune.

§ 3. Foreningens formål:
Foreningens formål er at tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme, og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

§ 4. Organisationsforhold:
Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

§ 5. Medlemskab:
5.1. Foreningen er åben for alle, der ønsker medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmer kan opdeles i:
a. Individuelle medlemmer.
b. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser.
c. Medlemmer fra andre tilsluttede fællesskaber.

5.2. Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

§ 6. Udmeldelse:
6.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen med 14 dages varsel til udgangen af kontingentperioden.’
6.2. Eventuelle restancer med foreningen skal i samme forbindelse afvikles.

§ 7. Ordinær generalforsamling:
7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalfor-samling af holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside, i lokalavisen eller lokalradioen.
7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Orientering om næste års budget.
8. Valg i henhold til vedtægterne.
9. Eventuelt.
7.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet og offentliggøres senest 8 dage før mødet.
7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.
7.5. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.
8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale avis eller på foreningens hjemmeside.

§ 9. Valg:
9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.
9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af minimum 5 personer.
9.3. På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges økonomiansvarlig og 2 bestyrelsesmedlemmer.
9.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder valg af 2 tegningsberettigede, hvoraf den ene er den økonomiansvarlige.
9.5. Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.
9.6. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer på skift hvert år.
9.7. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§ 10. Afstemninger:
10.1. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.
10.2. Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.
10.3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
10.4. Passive medlemmer har ikke møde- og stemmeret.
10.5. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.
10.6. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

§ 11. Bestyrelsen:
11.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold.
11.2. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til de for arbejdet nødvendige udvalg.
11.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal, herunder mindst en af de tegningsberettigede, er til stede.
11.4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning i personsager.

§ 12. Udvalg:
12.1. Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal udvalg, normalt svarende til de aktiviteter, der tilbydes (Aktivitetsudvalg).
12.2. Bestyrelsen tager initiativ til etablering af udvalg. De enkelte aktivitetsudvalg indkalder en gang årligt til årsmøde for aktivitetens medlemmer.
12.3. Årsmødet vælger formand og udvalgsmedlemmer, valgene gælder for 2 år ad gangen.
12.4. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser.

§ 13. Ad hoc udvalg:

13.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.
13.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinjer for disse.

§ 14. Medlemspligter:
14.1. Medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.
14.2. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte med-lemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

§ 15. Tegningsret:
15.1. Foreningen tegnes af den af de tegningsberettigede som ikke er den økonomi-ansvarlige. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige, underskrift af de to tegningsberettigede.

15.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrel-sen.

15.3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§ 16. Kontingenter:
16.1. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent for det næstfølgende år til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
16.2. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og terminer.
16.3. Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemskabet i foreningen.
16.4. Kontingenter gælder for den aktivitet medlemmet deltager i. Ved deltagelse i flere aktiviteter betales kontingent for alle aktiviteter.
16.5. Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

§ 17. Regnskab og revision:
17.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status. Regnskabet kan evt. udarbejdes af eksterne revisor
17.2. Kassereren, Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt orienterer om næste års budget.
17.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 28. februar og under-skrives af et tegningsberettiget bestyrelsesmedlem, den økonomiansvarlige og revisor.
17.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinier godkendt af generalforsamlingen.
17.5. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens konti.
17.6. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§ 18. Eksklusion:
18.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer.

18.2. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. En anmodning herom skal indsendes til bestyrelsen indenfor den i § 7.3 fastsatte frist for indsendelse af forslag. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 19. Doping:
19.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde gældende dopingbestemmelser godkendt af Dansk Firmaidrætsforbund.
19.2. Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af Anti Doping Danmarks kontrollanter at afgive dopingtest.

§ 20. Vedtægtsændringer:
20.1. Skriftlige forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.
20.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stem-mer på generalforsamlingen.
20.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 20.2. behøves at være opfyldt.

§ 21. Foreningens opløsning:
21.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

21.2. Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af eventuel fast ejendom efter indstilling fra bestyrelsen. Her er almindeligt flertal tilstrækkelig.

Retur til Bestyrelsen

Kommentarer slået fra.
TOP